Služby

Rozvod manželstva

V súvislosti s rozvodom Vám radi pomôžeme a poskytneme právne poradenstvo vrátane prípravy návrhu na rozvod manželstva a zastupovania v tomto konaní.

Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k deťom

V tejto oblasti naša advokátska kancelária poskytuje právne poradenstvo napríklad pri úprave starostlivosti o maloleté deti alebo ohľadom vyživovacej povinnosti a pod.

Prevody vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a majetkové vyporiadania

Pripravíme Vám zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam alebo pomôžeme Vám pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva alebo bezpodielového spoluvlastníctva.

Obchodné právo, právo obchodných spoločností a oprávnenie na podnikanie

V tejto oblasti Vám pomôžeme napríklad pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a jej návrhom na zápis do ORSR a zabezpečením oprávnenia na podnikanie, a to elektronickými prostriedkami.

Ústavné právo

V našej advokátskej kancelárii Vám pomôžeme i s vypracovaním sťažnosti proti porušovaniu základných práv a slobôd vyplývajúcich predovšetkým z Ústavy Slovenskej republiky, ako aj z medzinárodných zmlúv, ktoré Slovenská republika ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (napr. Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Dohovor o právach dieťaťa) a zastupovaním v konaní pred Ústavným súdom.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.