Novinky

Informatívne stretnutie rodičov (Cochemský model)

Bolo vám doručené predvolanie na informatívne stretnutie pred prvým pojednávaním ohľadom vášho maloletého dieťaťa?

Neviete prečo práve vo vašej právnej veci bol vytýčený termín takéhoto informatívneho stretnutia?

Čo je jeho cieľom a aké má výhody?

Už aj na Okresnom súde Trenčín sú nariaďované termíny informatívnych stretnutí obidvoch rodičov vo veciach týkajúcich sa ich dieťaťa. Okresný súd zasiela rodičom spolu s informáciami o tomto informatívnom stretnutí termín na prvé stretnutie oboch za prítomnosti vyškoleného zamestnanca súdu. Na tomto prvom stretnutí vám tento vyškolený zamestnanec súdu vysvetlí, prečo je vaša dohoda ako rodičov vždy lepšia pre maloleté deti a prečo je vždy v ich záujme.

Napriek tomu, že Cochemský model je u nás zatiaľ nie veľmi známy spôsob postupu pri úprave rodičovských práv a povinností k maloletým deťom (pričom Nemecku odkiaľ pochádza sa začal v praxi uplatňovať už pred 25 rokmi), čím ďalej tým viac sa začína využívať a prináša svoje významné výsledky.

V skratke možno povedať, že Cochemský model dáva na prvé miesto najlepší záujem dieťaťa a rodičovskú zodpovednosť. Treba tiež zdôrazniť, že ak sa ako rodičia nedohodnete, súd pri úprave rodičovských práv a povinností bude prihliadať na dôvody neuzavretia dohody a na to, ktorý rodič sa akou mierou snažil prispieť k dohode.

Základné princípy Cochemského modelu sú:

Ide o základný princíp a motív, prečo v Cocheme zaviedli interdisciplinárnu spoluprácu profesií v tejto forme.

Možno povedať, že rozhodnutie rodičov, aj keď nie je možno ideálne, je vždy lepšie ako autoritatívne rozhodnutie súdu. Nie je vylúčené, že sudca zhodnotí, že riešenie nájdené rodičmi nie je v záujme dieťaťa. Avšak toto je pri Cochemskej praxi takmer vylúčené, keďže pri tvorbe riešenia asistujú odborníci. Títo vyzývajú rodičov a apelujú na nich, aby rešpektovali názor dieťaťa, jeho najlepší záujem a zároveň im pomáhali pochopiť perspektívu dieťaťa. Preto sú riešenia rodičov dobré a trvácne.

Ako rodičia ste spolu obaja zodpovední za príchod dieťaťa na svet, a teda obaja máte aj rodičovskú zodpovednosť za dieťa a samozrejme aj za to, že sa snažíte tejto zodpovednosti zbaviť. Toto všetko vám jednotne budú pripomínať spolupracujúci odborníci aj v prípade, ak by ste sa ako rodičia snažili túto zodpovednosť preniesť napríklad na súd.

Práve strata schopnosti vnímať skutočný záujem dieťaťa býva najväčším problémom, prečo sú rodičia schopní viesť spory ohľadne detí. Túto schopnosť rodičia určite vo väčšine prípadov v minulosti mali, ale pri intenzívnom vzájomnom konflikte ich dokážu emócie tak opantať, že síce deklarujú, že im ide o záujem dieťaťa, ale v skutočnosti napĺňajú svoje vlastné potreby a záujmy. Príčiny sú rôzne, či už strach rodiča o vlastnú budúcnosť po rozchode (rozvode), rôzne psychické zranenia z partnerského vzťahu, nespracované emócie, potreba pomsty druhému rodičovi a pod. Úlohou multidisciplinárnosti pri takýchto prípadoch je prinavrátiť vám ako rodičom potlačenú schopnosť vnímať skutočný záujem dieťaťa. Odborníkmi sú psychológovia alebo aj pároví terapeuti. Vedia vám ako rodičom pomôcť znovu sa dostať do stavu, v ktorom dokážete posúdiť, aké sú skutočné potreby detí pri rozchode rodičov.

V záujme dieťaťa sa koná rýchlo a efektívne, minimalizuje sa administratíva, maximum záležitostí sa vybavuje ústne.

Interdisciplinárna spolupráca znamená, že na stretnutí rodičov sú často prítomní odborníci z oblasti psychológie, či kolízny opatrovník. Všetci sa spoločnými silami snažia nájsť najlepšie riešenie, no nemôžu rodičov k ničomu prinútiť a ich stanoviská majú len odporúčací charakter. Avšak práve tu si väčšina rodičov uvedomí, čo presne chcú a že ich správanie je zaslepené  nenávisťou, hnevom či emóciami.

Cieľ informatívneho stretnutia

Cieľom informatívneho stretnutia na súde pred vyšším súdnym úradníkom je, aby ste ako rodičia neviedli súdny spor o vlastné dieťa. Aby ste o budúcnosti svojich detí rozhodovali sami a nenechávali o nich rozhodovať sudcu. Aby ste si ako rodičia aj vo svojej ťažkej situácii udržali rodičovskú zodpovednosť a spoluprácu, a to akokoľvek je to práve v tejto chvíli rozchodu zložité a komplikované.

Spolupracujúci odborníci si veľmi dobre uvedomujú, že nie je jednoduché dohodnúť sa s človekom, ktorého opúšťate. Nie je jednoduché sa dohodnúť s človekom, ktorý opustil vás. Veľmi dobre o tom vedia.

Dôležité však je, aby vaše dieťa malo šancu prežiť detstvo a život, ktorý bude rozchodom svojich rodičov čo najmenej poznačené.

To je prianím každého rodiča. Váš manželský alebo partnerský vzťah sa končí, ale váš spolurodičovský vzťah bude ešte dlho pokračovať – a to, či bude dobrý alebo konfliktný, priamo ovplyvní Vaše dieťa alebo deti.

Spolupracujúci odborníci deklarujú, že sú pripravení vám obom pomôcť nájsť cestu k spolupráci pri výchove vášho dieťaťa, pretože vašu spoluprácu a vašu dohodu nenahradí žiadne súdne rozhodnutie. Na to, aby boli rodičia schopní uzatvoriť dohodu priamo medzi sebou alebo prostredníctvom svojich právnych zástupcov, je niekedy nutné vyhľadať zodpovedajúcu profesionálnu pomoc. Súd ponúka možnosť tieto služby využiť a bude rešpektovať váš výber a nevyhnutný čas, ktorý na to budete potrebovať. Súd vám zároveň poskytne všetky potrebné kontakty a inštrukcie vzhľadom na potreby vášho konkrétneho prípadu.

Informatívne stretnutie rodičov prebieha na súde v pojednávacej  miestnosti, čo mu dodáva potrebnú dôležitosť, ale na rozdiel od pojednávania, ktoré je veľmi formálne a sudca rozhoduje autoritatívne, má voľnejší priebeh a je neformálne.

Mal by predstavovať dialóg medzi Vami ako rodičmi, ktorý je usmerňovaný a riadený vyšším súdnym úradníkom. Výsledkom je v tom najlepšom prípade dohoda o úprave pomerov manželov k ich maloletým deťom na čas po rozvode resp. úprava výkonu rodičovských práv a povinností.

 

Výhody informatívneho stretnutia

Ak uzavriete rodičovskú dohodu, celé následné pojednávanie bude prebiehať jednoduchšie, nakoľko obe strany sú vopred uzrozumené a súhlasia s rozhodnutím súdu, ktoré má deklaratórny charakter. Ďalšou neopomenuteľnou výhodou je, že pojednávanie bude vytýčené určite skôr, ako keby ste k dohode nedospeli. Nie je však vylúčené, že k dohode nedospejete, ale vtedy vám vyšší súdny úradník navrhne i ďalšie riešenia, ako napríklad návštevu psychológa, mediátora alebo len vzájomný rozhovor rodičov medzi štyrmi očami.

Aj keď to určite nie je príjemné, netreba zabúdať, že vaša dohoda ako rodičov je pre vás a vaše deti tým lepším variantom. Nie je hanbou požiadať o odbornú pomoc v pre vás v tak ťažkej životnej situácii. Práve tu máte možnosť zobrať zodpovednosť do vlastných rúk a nenechať o osude svojich detí rozhodnúť súd, pretože ste to vy, kto poznáte svoje deti najlepšie.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.