Novinky

Nový spôsob registrácie spoločnosti s ručením obmedzeným od 01.11.2023

Novelou zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri, ktorá vstúpi od 01.11.2023 do účinnosti, pribudne do zákona § 7b, podľa ktorého môže registráciu - prvozápis s.r.o. na základe registračnej žiadosti vykonať aj registrátor, ktorým je ktorýkoľvek notár. Od 01.11.2023 sa tak možno s návrhom na prvý zápis s.r.o. obrátiť aj na ktoréhokoľvek notára. Zároveň v tento deň vstupuje do účinnosti aj vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 389/2023 Z. z. o registrácii údajov do obchodného registra registrátorom.

Žiadosť o prvozápis môžete podať notárovi Vy ako navrhovateľ (resp. všetci konatelia) alebo sa môžete nechať zastúpiť aj advokátom.

Radi Vám s touto registráciou Vašej spoločnosti s ručením obmedzeným pomôžeme.

Plnomocenstvo môžete udeliť iba advokátovi, notárovi alebo fyzickej osobe, ktorá je zamestnancom navrhovateľa alebo zamestnancom právnickej osoby, ktorá je s navrhovateľom majetkovo alebo personálne prepojená. Iná osoba nemôže navrhovateľa pri podávaní registračnej žiadosti u notára zastupovať.

Očakávanou výhodou postupu registrácie cez notára by mala byť najmä neformálnosť a rýchlosť procesu. Ak budú splnené všetky legislatívou vyžadované podmienky, notár je schopný vykonať prvozápis do niekoľkých minút. V prípade potreby opravy návrhu alebo prílohy dokáže notár neformálnym spôsobom požiadať navrhovateľa resp. advokáta o takúto opravu a po doručení ihneď vykonať zápis, pričom tak ako doteraz, po úspešnej registrácii vznikne s.r.o. v nasledujúci deň.

Jedinou listinou navyše je v takomto prípade registračná žiadosť, ktorou je krátky sprievodný list, v ktorom sa uvedie, kto ju podáva, ktorému notárovi a výslovná žiadosť o vykonanie registrácie v súlade s prílohami žiadosti. Formulár prvozápisu nie je potrebné vyplniť iným spôsobom ako doteraz a ani prílohy tohto návrhu sa nemenia. Komunikačným kanálom na doručovanie žiadostí je ústredný portál www.slovensko.sk.

Pri registrácii cez notára sa súdny poplatok nevyberá a základná odmena notára a náhrada jeho hotových výdavkov je pri prvozápise stanovená vyhláškou a internými predpismi Notárskej komory SR na sumu 150 eur bez DPH, pričom všetci notári sú platcami DPH.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.