Novinky

Tabuľka pre výpočet výživného rodičov k deťom už aj na Slovensku

Ministerstvo spravodlivosti SR sa v rámci operačného programu Efektívna verejná správa zapojilo do národného projektu „Implementácia opatrení na podporu reformy štruktúry a optimalizácie procesov v rodinnoprávnej agende“, pretože podpora a ochrana práv dieťaťa je jedným z cieľov EÚ.

Ministerstvo overovalo v rokoch 2018 až 2020 na dvanástich vybraných súdoch na Slovensku nové postupy využitím tzv. multidisciplinárneho prístupu súdu a jednotlivých subjektov, ktoré sa podieľajú na riešení rodičovských konfliktov.

Od októbra 2020 Ministerstvo organizovalo školenia špecializovaných vyšších súdnych úradníkov – koordinátorov a sudcov, kde sa tento multidisciplinárny prístup v rodinnej agende overoval. Prebehol tiež workshop koordinátorov Krajských súdov SR a vyšších súdnych úradníkov – koordinátorov Okresných súdov SR v rámci projektu, ktoré bolo realizované Slovenskou komorou psychológov. Na workshope si účastníci prehĺbili komunikačné a sociálne zručností, ako aj spôsoby riešenia konfliktov, požiadaviek a potrieb účastníkov konania. V novembri 2022 bola zrealizovaná aj konferencia pre rodinnoprávnych sudcov pôsobiacich na jednotlivých súdoch Slovenskej republiky s názvom ,,Kam chceme posúvať rodinnoprávnu agendu“, kde bolo zisťované, aké témy je do budúcna potrebné riešiť v rodinnoprávnej agende.

Ministerstvo vytvorilo pracovnú skupinu, ktorej zadaním bola príprava materiálu, ktorého cieľom bolo prispieť k zjednotenej aplikačnej praxi súdov a ktorá stanoví základné východiská a spôsob výpočtu výživného na dieťa, tzv. tabuľkové výživné.

Pracovná skupina bola zložená z odborníkov na rodinné právo, a to zo sudcov rozhodujúcich v poručenskej agende, zástupcov Asociácie rodinných sudcov, odborníkov z akademickej obce, Generálnej prokuratúry SR, Úradu komisára pre deti, Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstva spravodlivosti SR.

Na základe vstupných informácií a komparácie so zahraničnými právnymi úpravami odporučila pracovná skupina využiť český model – tento vychádza z rakúskeho vzoru a výsledkom je Metodika pre výpočet výživného rodičov k deťom tzv. tabuľkové výživné.

Táto Metodika má následne prispieť k zjednoteniu praxe okresných a krajských súdov pri určovaní výšky výživného na maloleté dieťa. Pri určovaní výšky výživného ide najmä o hodnotenie skutkového stavu konkrétneho prípadu, nie právne posúdenie veci a preto pre zjednotenie rozhodovacej činnosti súdov je metodika významnou pomôckou pre rozhodovanie sudcov rodinnoprávnej agendy

Pre určenie správnej výšky vyživovacej povinnosti je nevyhnutné tabuľku používať nasledujúcim spôsobom v uvedenom poradí:

  1. určenie čistého príjmu povinného rodiča
  2. priradenie životnej etapy dieťaťa
  3. zohľadnenie počtu vyživovacích povinností rodiča
  4. zohľadnenie miery starostlivosti o dieťaťa a styku s dieťaťom

Je potrebné však pripomenúť, že táto Metodika má vo vzťahu k zákonnej právnej úprave výlučne odporúčací charakter a nemožno ju bez ďalšieho paušálne používať na všetky prípady, v ktorých súd rozhoduje o určení výživného.

Rovnako ju nemožno použiť bez toho, aby súd riadne zistil skutkový stav vo vzťahu k jednotlivým zákonným kritériám pre určenie vyživovacej povinnosti.

V Metodike sú uvedené i ďalšie limity využitia tabuľky:

  1. Tabuľka je určená pre štandardné, obvyklé prípady, kedy odôvodnené potreby oprávneného budú zodpovedať potrebám, ktoré by sme mohli označiť ako bežné, najmä vzhľadom na vek a zdravotný stav dieťaťa.
  2. Tabuľka vychádza výlučne z príjmov povinného, nezohľadňuje napr. jeho majetkové pomery, ktoré môžu mať významný vplyv na určenie výšky vyživovacej povinnosti; nezohľadňuje okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho životnú úroveň (zabezpečovanie životnej úrovne partnerom/manželom povinného rodiča) a pod.
  3. Tabuľka je nastavená k orientačnému určeniu výšky výživného z jednoducho zistiteľnej výšky reálne alebo potenciálne dosahovaného príjmu povinného rodiča.
  4. Tabuľka nemusí byť bez ďalšieho využiteľná v prípade rodičov s nadštandardnými príjmami.
  5. Tabuľka je určená pre prípady, keď má povinný rodič voči svojim deťom maximálne 4 vyživovacie povinnosti. Zároveň tabuľka nezohľadňuje existenciu vyživovacích povinností, ktoré môže mať rodič v rôznej miere voči iným osobám.
  6. Aj keď tabuľka pracuje s rozčlenením do životných etáp dieťaťa, malo by byť rešpektované, že potreby dieťaťa s vekom všeobecne neustále rastú.

 

Metodika uvádza aj rôzne príklady výpočtu výživného podľa tabuľky, alebo naopak kedy nie je možné využiť, výživné by malo byť určené podľa odôvodnených potrieb dieťaťa, tiež podľa možností, schopností a majetkových pomerov rodičov.

Vyživovacia povinnosť je vyjadrením ekonomickej funkcie rodiny, ktorej účelom je zabezpečovať pre svojich členov uspokojovanie materiálnych potrieb, a je prejavom zásady solidarity, ktorou sú rodinnoprávne vzťahy ovládané.

Záverom možno dodať, že vyživovacia povinnosť rodičov voči deťom je jednou z rodičovských kompetencií, ktorá pri rozchode môže eskalovať konflikt medzi rodičmi. Často neprimerané očakávania rodičov z jednej aj z druhej strany predlžujú súdne konania, čo nie je v prospech dieťaťa. Rýchlosť a predvídateľnosti súdnych rozhodnutí aj vo vecí výživného sú predpokladom napĺňania najlepšieho záujmu dieťaťa.

Metodika napriek tomu, že je len odporúčacím materiálom má ambíciu zjednotiť rozhodovaciu prax okresných aj krajských súdov pri vyživovacej povinnosti. Vznikla na základe platnej legislatívy a rozhodovacej činnosti odvolacích súdov. V odbornej verejnosti bola dlhodobá požiadavka zaoberať sa touto úpravou a zvážiť možnosti, ktoré sú používané aj v niektorých okolitých krajinách, a zaviesť niektorú z foriem objektivizácie výživného (tzv. tabuľkové výživné), ktoré napomáha nielen zjednocovaniu súdnej praxe, ale aj môže napomôcť zníženiu súdivosti zo strany rodičov, ak budú mať reálnu predstavu o primeranej výške výživného na maloleté dieťa.

Táto Metodika v spojitosti s Metodikou participačné práva dieťaťa a Metodikou princípy a priebeh konania multidisciplinárneho prístupu súdu v rodinnoprávnej agende, ktoré vznikli v rámci Projektu, sú ďalším krokom k modernej justícii v rodinnoprávnej agende.

Kontaktujte nás

Telefón a Email +421 902 580 853
hrbacikova@advokat-tn.sk

Kontaktný formulár


* Prosím, uveďte oblasť, ktorej sa Vaša správa týka (napr. založenie spoločnosti, rozvod manželstva a pod.)
** Tu nám, prosím, v krátkosti popíšte, o akú službu by ste mali záujem a čo by ste chceli konzultovať.

Súhlasím so spracovaním osobných údajov pre účely tohoto formulára.